PROGRAM

 

PROGRAMSKE OBLASTI

 • Analiza performansi
 • Ekološki menadžment i upravljanje prirodnim resursima
 • Ekonomski modeli i ekonometrija
 • Elektronsko poslovanje
 • Finansije i bankarstvo
 • Geoinformacioni sistemi
 • Grafovi i mreže
 • Heuristike
 • Informacioni sistemi i tehnologije
 • Istraživanje i razvoj
 • Kombinatorna optimizacija
 • Logistika i lanci snabdevanja
 • Matematičko programiranje
 • Meka i bihejvioralna OI
 • Meko računarstvo
 • Menadžment
 • Nauka o podacima
 • Poslovna analitika
 • Pouzdanost i upravljanje rizikom
 • Primene OI u građevinarstvu
 • Primene OI u odbrani
 • Rudarstvo, geologija i energetika
 • Saobraćaj, transport i komunikacije
 • Simulacija i stohastički modeli
 • Softver za OI
 • Statistički modeli
 • Teorija igara
 • Upravljanje proizvodnjom
 • Višekriterijumska analiza i optimizacija